شعری زیبا در موردحضرت معصومه سلام الله علیه


منبع این نوشته : منبع
الله علیه ,سلام الله ,معصومه سلام