کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

کانال ایرانی  

#الــلــهــمـــــ_بــــحق_الــحــسین_عجـــــل_الــۄلـــــیڪ_الـــــفرج
 
کانال ایرانی تقدیم میکند
.........................................................
مطالب
✅فان
✅علمی‍⚕
✅سیاسی
✅عمومی
✅تکنولوژی
✅بازی و نرم افزار
...............................................................
...........................................................
تـابـع قـوانـیـن کـشـورم ایــران
...................................................
.........
                         ❗️تـــوجه❗️
تبادلات با کانال های
هک
شارژ
مثبت
ضد مدرسه
و تمامی کانال های غیر قانو

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

Eslam irani  

ما را مدافعان حرم نامیده اند:
#کانال_آریامهر
"غربزدگی الزاما بد نیست"
۱- یک غربى معمولا بطرى آبش را از خودش جدا نمی کند. استاد هم با بطرى آب درس می دهد و آب تنها چیزى است که غربی ها به شدت می خورند و ما نه!
۲- هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیون به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند کتاب جزء لاینفک زندگى این مردم است.
۳- در جواب پرسیدن حال شان به جاى قربان شما و نوکرتم جواب روشن می دهند و شما در جریان حال شان قرار می گیرید مثلا می گویند: خوبم، کمى مر

ادامه مطلب  

دانلود شام ایرانی سری دوم – شب اول  

دانلود شام ایرانی سری دوم با کیفیت اچ دی 720
دانلود شام ایرانی سری دوم با کیفیت اچ دی 720

دانلود شام ایرانی سری دوم
با کیفیت HD 720p و لینک مستقیم
میزبان این قسمت شام ایرانی بهاره رهنما ، میهمانان شقایق دهقان، لادن طباطبایی و سحر زکریا
دانلود شام ایرانی سری دوم
با کیفیت اچ دی ۷۲۰ و لینک مستقیم


ژانر: خانوادگی
بازیگر: بهاره رهنما ، میهمانان شقایق دهقان، لادن طباطبایی و سحر زکریا
کارگردان: بیژن بیرنگ
شام ایرانی مجموعه ای خانوادگی است که تولید

ادامه مطلب  

دانلود شام ایرانی سری دوم – شب اول  

دانلود شام ایرانی سری دوم با کیفیت اچ دی 720
دانلود شام ایرانی سری دوم با کیفیت اچ دی 720

دانلود شام ایرانی سری دوم
با کیفیت HD 720p و لینک مستقیم
میزبان این قسمت شام ایرانی بهاره رهنما ، میهمانان شقایق دهقان، لادن طباطبایی و سحر زکریا
دانلود شام ایرانی سری دوم
با کیفیت اچ دی ۷۲۰ و لینک مستقیم


ژانر: خانوادگی
بازیگر: بهاره رهنما ، میهمانان شقایق دهقان، لادن طباطبایی و سحر زکریا
کارگردان: بیژن بیرنگ
شام ایرانی مجموعه ای خانوادگی است که تولید

ادامه مطلب  

عکسهای جدید السا فیروز آذر  

   عکسهای جدید السا فیروز آذر
السا فیروزآذر متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۲ در تهران است. وی فارغ‌التحصیل رشته
معماری از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی بازی را از کودکی با فیلم افسانه
آه (۱۳۶۹) آغاز کرد و با فیلم «زن زیادی» ساخته تهمینه میلانی بازیگری
را جدی‌تر دنبال کرد. او خواهر الناز فیروزآذر و خواهرزاده تهمینه میلانی
کارگردان سینما است. در ادامه جدیدترین تصاویر وی را می توانید مشاهده کنید
.عکسهای جدید السا فیروز آذر

ادامه مطلب  

عکسهای جدید السا فیروز آذر  

   عکسهای جدید السا فیروز آذر
السا فیروزآذر متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۲ در تهران است. وی فارغ‌التحصیل رشته
معماری از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی بازی را از کودکی با فیلم افسانه
آه (۱۳۶۹) آغاز کرد و با فیلم «زن زیادی» ساخته تهمینه میلانی بازیگری
را جدی‌تر دنبال کرد. او خواهر الناز فیروزآذر و خواهرزاده تهمینه میلانی
کارگردان سینما است. در ادامه جدیدترین تصاویر وی را می توانید مشاهده کنید
.عکسهای جدید السا فیروز آذر

ادامه مطلب  

ایرانی ام ایرانی میخرم با صدای میلاد حیدری  

آهنگ ایرانی ام ایرانی میخرم 
 
امیدوارم که این فرهنگ بین مردم جا بیافته و هر وقت خواستیم کالایی رو بخریم حتما ایرانی باشه 
 
تا زمانی که ما تولید ملی رو تقویت نکنیم مشکلات اقتصادی گربیان گیر جامعه خواهد بود 
 
خواهشم از همه ی مردم اینه که شعار ندیم که آریایی هستیم اگر آریایی و ایرانی واقعی هستید ایرانی بخرید ، چون هر کالای خارجی که ما میخریم ضربه میزنیم به اقتصاد کشور به جوانان کشورمون 
کشورهایی که ما رو تحریم کردن وقتی کالای معادل ایرانی و

ادامه مطلب  

کابینت PVC  

با شنیدن کابینت PVC یا ممبران ، سبک کابینت کلاسیک در ذهن ها نقش می بندد.ممبران یا PVC نمونه از کارهای کلاسیک می باشد که می شود گفت نوعی چوب مصنوعی است .چگونگی تولید درب های ممبران یا PVC ( بعد از حکاکی شدن طرح با استفاده از دستگاه سی ان سی و با کمک دستگاه وکیوم روکشی از جنس پی وی سی که تماما پلاستیک و ضد آب ، ضد گرد و غبار می باشد را روی قطعه ام دی اف می کشند ) تفاوت اصلی و مهم MDF و PVC حکاکی شدن طرح (ابزار) یا روی درب ها می باشد که تنوع و زیبایی فوق العاده ا

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغلمبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیر تمایل
به ترک شغل در قالب word ارائه شده است. 31 صفحه با فونت بی نازنین 14
دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است و برای پایان نامه در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تدوین شده است و پایان نامه آن با درجه عالی
در سال 1396 دفاع شده است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-6 - تمایل به ترک شغل
2-6-1 مفاهیم و تعریف تمایل به ترک شغل
2-6-2 انواع ترک شغ

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغلمبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیر تمایل
به ترک شغل در قالب word ارائه شده است. 31 صفحه با فونت بی نازنین 14
دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است و برای پایان نامه در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تدوین شده است و پایان نامه آن با درجه عالی
در سال 1396 دفاع شده است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-6 - تمایل به ترک شغل
2-6-1 مفاهیم و تعریف تمایل به ترک شغل
2-6-2 انواع ترک شغ

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل  

مبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغلمبانی نظری و پیشینه تمایل به ترک شغل
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیر تمایل
به ترک شغل در قالب word ارائه شده است. 31 صفحه با فونت بی نازنین 14
دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است و برای پایان نامه در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تدوین شده است و پایان نامه آن با درجه عالی
در سال 1396 دفاع شده است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-6 - تمایل به ترک شغل
2-6-1 مفاهیم و تعریف تمایل به ترک شغل
2-6-2 انواع ترک شغ

ادامه مطلب  

ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات  

ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶


ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
ساره امیری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات  

ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶


ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
ساره امیری کیست؟ + بیوگرافی ساره امیری دختر ایرانی وزیر علوم امارات
ساره امیری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

طرز تهیه تاس کباب متفاوت و خوشمزه  

طرز تهیه تاس کباب:گوشت چرخ کرده، پیاز رنده شده، ریحان و جعفری خرد شده، نمک و فلفل و تخم گشنیز را مخلوط کرده به اندازه گردو برداشته وسط حلقه های سیب زمینی قرار داده در ظرف گرد چیده تا ظرف پر شود می توان از حلقه های هویج و پیاز و فلفل دلمه هم استفاده کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

طرز تهیه فرنی قالبی  

طرز تهیه فرنی قالبی :فرنی را با یک لیوان شیر یک قاشق غذاخوری آرد برنج یک قاشق غذاخوری و نیم شکر زعفران دم شده مقداری گلاب یک قاشق غذاخوری و کره بیست گرم با هم مخلوط روی حرارت کم هم زدم تا غلیظ شود،  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

قسمت اول سریال شاهگوش  

دانلود قسمت اول  سریال ایرانی و جدید شاهگوش یا لینک مستقیمژانر :طنز / اجتماعی
خلاصه داستان : گندم و امیر علی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند . اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است ، اما درست وقتی که امیر علی فکر میکند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده ، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم میریزد …
بازیگران : فرهاد اصلانی ، مرجانه گلچین ، احمد مهرانفر ، شهرام حقیقت

ادامه مطلب  

علوم ارتباطات  

ترجمه یکی از فصل های 1-4-6-8-10 درس زبان خارجی
ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی No Smokingدرس زبان خارجیپودمان دروس عمومی نوع فایل:worde تعداد صفحات :6 صفحه ...
دریافت فایل

مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان
خرید و دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان فرمت:word تعداد صفخات: 30 درس سفره آرایی پودمان آشپزی و سفره آرایی بسیار کامل و جذاب به همراه تصویر قابل ارائه به دانشگاه علمی کاربردی چکیده : ما در این مقاله به بیان روش پذیرایی خ

ادامه مطلب  

علوم ارتباطات  

ترجمه یکی از فصل های 1-4-6-8-10 درس زبان خارجی
ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی No Smokingدرس زبان خارجیپودمان دروس عمومی نوع فایل:worde تعداد صفحات :6 صفحه ...
دریافت فایل

مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان
خرید و دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان فرمت:word تعداد صفخات: 30 درس سفره آرایی پودمان آشپزی و سفره آرایی بسیار کامل و جذاب به همراه تصویر قابل ارائه به دانشگاه علمی کاربردی چکیده : ما در این مقاله به بیان روش پذیرایی خ

ادامه مطلب  

طرز تهیه استرامبولی ایتالیایی  

استرامبولی یک غذای ایتالیایی خوشمزه است که با گوشت سرخ شده و پنیر، اسفناج و فلفل تند داخل خمیر تازه درست می شود. استرامبولی دستورهای متفاوتی دارد و بعضی ها آن را با کالباس و به صورت رولتی درست می کنند. مواد لازم برای استرامبولی ایتالیایی : اسفناج ۵۰ گرم  جعفری ۴ شاخهسیر ۲ حبه  فلفل تند ۸ عددگوشت چرخ کرده ۱۵۰ گرمآرد ۲۵۰ گرمماست یونانی ۲۲۰ گرمسس پیتزا ۲۰۰ گرمپنیر موزارلا رنده شده ۱۵۰ گرم کره ۲۵۰ گرم  [ادامه مطلب را در ا

ادامه مطلب  

تعبیر خواب فرفره + دیدن خواب ستاره با تعبیر  

تعبیر خواب فرفره + دیدن خواب ستاره با تعبیرفتعبیر خواب - فرفرهفرفره
فریب و نیرنگ است. اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست
دارید نشان آن است که فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره کم
ارزش است. در این صورت خواب شما می گوید کاری می کنید که دچار سرگردانی می
شوید به آن شدت که دور خود می چرخید و هر چه می روید باز به همان نقطه باز
می گردید. فرفره بزرگ نماینده گردون، جهان، خلقت و طبیعت و فریب های زندگی
است و آنچه از ناپایداری های

ادامه مطلب  

طرز تهیه مرغ مارینه یونانی  

درست کردن مرغ مارینه یونانی,نحوه پخت مرغ مارینه یونانیمواد لازم برای مرغ مارینه یونانی :مرغ چند تکه ماست ساده 1 فنجان روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری سیر له شده 4 حبه آویشن 1 قاشق غذاخوریلیموی متوسط 1عددنمک نیم قاشق چایخوریفلفل سیاه تازه به مقدار لازمجعفری تازه چند شاخهرزماری درصورت تمایل یه شاخه کوچکجوز هندی رنده شده نصف جوز هندی  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

طرز تهیه کباب دیگی در فر  

مواد لازم کباب دیگی در فر : گوشت چرخ کرده 400 گرم پودر نان خشک 2 قاشق سوپخوری پیاز رنده شده یک عددسیر دو حبهفلفل سیاه،نمک،پودر زیره سبز مقداریجعفری خرد شده دو قاشق غذاخوریآب لیموترش یک قاشق چایخوریآب یک سوم پیمانهسیب زمینی دو عددرب گوجه فرنگی دو قاشقآب 1/2 پیمانهمرزه برای تزیین مقداری  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

خورش چغاله بادام  

طرز تهیه خورش چغاله بادام ویژه بهار:با آمدن فصل چغاله ما هم برای شما طرز تهیه خورش چغاله بادام را در نظر گرفته ایم. با ما همراه باشید برای تهیه خورش نوبرانه چغاله بادام... مواد لازم برای خورش چغاله بادام :گوشت خورشتی400 گرمپیاز سرخ شده1 عدد متوسطچغاله بادام200 گرمنعنا و جعفری خرد شده300گرمنمک و فلفل و ادویه به میزان لازمآبغوره به میزان لازمآب 4 لیوان  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
 
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با لینک مستقیم و کیفیت بالا از سرور جهان دانلود
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با بازی و کارگردانی مهران مدیری پخش در شبکه های خانگی
سریال کامل شوخی کردم را با لینک مستقیم و بصورت رایگان از رسانه ی فرهنگی جهان دی ال دانلود نمایید
تمام قسمت های سریال شوخی کردم با کیفیت بالا , دانلود رایگان سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
دانلود با کیفیت اچ دی + نقد و بررسی سری

ادامه مطلب  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
 
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با لینک مستقیم و کیفیت بالا از سرور جهان دانلود
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با بازی و کارگردانی مهران مدیری پخش در شبکه های خانگی
سریال کامل شوخی کردم را با لینک مستقیم و بصورت رایگان از رسانه ی فرهنگی جهان دی ال دانلود نمایید
تمام قسمت های سریال شوخی کردم با کیفیت بالا , دانلود رایگان سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
دانلود با کیفیت اچ دی + نقد و بررسی سری

ادامه مطلب  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
 
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با لینک مستقیم و کیفیت بالا از سرور جهان دانلود
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با بازی و کارگردانی مهران مدیری پخش در شبکه های خانگی
سریال کامل شوخی کردم را با لینک مستقیم و بصورت رایگان از رسانه ی فرهنگی جهان دی ال دانلود نمایید
تمام قسمت های سریال شوخی کردم با کیفیت بالا , دانلود رایگان سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
دانلود با کیفیت اچ دی + نقد و بررسی سری

ادامه مطلب  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
 
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با لینک مستقیم و کیفیت بالا از سرور جهان دانلود
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با بازی و کارگردانی مهران مدیری پخش در شبکه های خانگی
سریال کامل شوخی کردم را با لینک مستقیم و بصورت رایگان از رسانه ی فرهنگی جهان دی ال دانلود نمایید
تمام قسمت های سریال شوخی کردم با کیفیت بالا , دانلود رایگان سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
دانلود با کیفیت اچ دی + نقد و بررسی سری

ادامه مطلب  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم  

دانلود کامل سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
 
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با لینک مستقیم و کیفیت بالا از سرور جهان دانلود
دانلود کامل سریال ایرانی شوخی کردم با بازی و کارگردانی مهران مدیری پخش در شبکه های خانگی
سریال کامل شوخی کردم را با لینک مستقیم و بصورت رایگان از رسانه ی فرهنگی جهان دی ال دانلود نمایید
تمام قسمت های سریال شوخی کردم با کیفیت بالا , دانلود رایگان سریال شوخی کردم با لینک مستقیم
دانلود با کیفیت اچ دی + نقد و بررسی سری

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >