امشب داغانم.کلا هروقت نابودم میام اینجا مینویسم مثل اینکه.هاتف اینا هم میخوان برنامه‌ی سالی یک‌بار عیدو بدن بیرون و خب به منم  گفته و گفتم ضبط میکنم. باشم بهتره‌. خوشم نمیاد باشمامروز از طرفای عصر یهو حالم گرفته شد نشستم گریه و فلان، پیام دادم به نوترون که بهتر شم بدتر ریده شد بهم. ینی هیچ فرقی ایجاد نشد کلا به جز اینکه سایر بدبختیامم یادم اومد. قشنگ امشب فکر میکردم به یه غایتی از بدبختی رسیدم که پتانسیلشو دارم برم خودکشی کنم. همینقد حقیر

ادامه مطلب  

 

امشب داغانم.کلا هروقت نابودم میام اینجا مینویسم مثل اینکه.هاتف اینا هم میخوان برنامه‌ی سالی یک‌بار عیدو بدن بیرون و خب به منم  گفته و گفتم ضبط میکنم. باشم بهتره‌. خوشم نمیاد باشمامروز از طرفای عصر یهو حالم گرفته شد نشستم گریه و فلان، پیام دادم به نوترون که بهتر شم بدتر ریده شد بهم. ینی هیچ فرقی ایجاد نشد کلا به جز اینکه سایر بدبختیامم یادم اومد. قشنگ امشب فکر میکردم به یه غایتی از بدبختی رسیدم که پتانسیلشو دارم برم خودکشی کنم. همینقد حقیر

ادامه مطلب  

 

امشب داغانم.کلا هروقت نابودم میام اینجا مینویسم مثل اینکه.هاتف اینا هم میخوان برنامه‌ی سالی یک‌بار عیدو بدن بیرون و خب به منم  گفته و گفتم ضبط میکنم. باشم بهتره‌. خوشم نمیاد باشمامروز از طرفای عصر یهو حالم گرفته شد نشستم گریه و فلان، پیام دادم به نوترون که بهتر شم بدتر ریده شد بهم. ینی هیچ فرقی ایجاد نشد کلا به جز اینکه سایر بدبختیامم یادم اومد. قشنگ امشب فکر میکردم به یه غایتی از بدبختی رسیدم که پتانسیلشو دارم برم خودکشی کنم. همینقد حقیر

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۴۷  

خواستم ننویسم ولی دارم مینویسم......وقتی دقیقا دو شب پیش حدودای سر شب زل زدن تو چشام و گفتن تو از ما نیستی اولش که نفهمیدم چی میگن.....بغض کردم ولی دو هزاریم نیوفتاد.....بعد از چند روز که دیدم رفتارای مامان خوبه بابا راه میره میگه برو اونور من به تو چيکار دارم اصن تویه بی ادب جات اینجا نیس تو از ما نیستی .....دلم یکم لرزید .......حالا نمیگن چی به چیه.....این تو از ما نیستی ینی چی؟! چرا مامان با مهربونی میره برام پارچه ای که دوس دارمو میخره و بابا باهام مثه یه

ادامه مطلب  

روزها  

روزها دیر می گذرند.به صبح که فکر می کنم انگار دارم به پریروز فکر می کنم. پس چرا سالها انقدر زود می گذرند؟!بعضی وقت ها از کاه برای خودم کوه می سازم. نامه ی ساده ای رو که باید چهار روز پیش می نوشتم هنوز ننوشتم و الان هم داره سنگینی می کنه. امشب می نویسم و فردا صبح حتما میفرستم. قانون جذب میگه اگر زندگیت رو دوست داشته باشی چیزای دوست داشتنی بیشتری سمتت میاد. قبلا هم گفتم، چرت میگه! چیزا دست و پا ندارن و عقل و احساسم ندارن که بفهمن تو دوستشون داری و

ادامه مطلب  

روزها  

روزها دیر می گذرند.به صبح که فکر می کنم انگار دارم به پریروز فکر می کنم. پس چرا سالها انقدر زود می گذرند؟!بعضی وقت ها از کاه برای خودم کوه می سازم. نامه ی ساده ای رو که باید چهار روز پیش می نوشتم هنوز ننوشتم و الان هم داره سنگینی می کنه. امشب می نویسم و فردا صبح حتما میفرستم. قانون جذب میگه اگر زندگیت رو دوست داشته باشی چیزای دوست داشتنی بیشتری سمتت میاد. قبلا هم گفتم، چرت میگه! چیزا دست و پا ندارن و عقل و احساسم ندارن که بفهمن تو دوستشون داری و

ادامه مطلب  

روزها  

روزها دیر می گذرند.به صبح که فکر می کنم انگار دارم به پریروز فکر می کنم. پس چرا سالها انقدر زود می گذرند؟!بعضی وقت ها از کاه برای خودم کوه می سازم. نامه ی ساده ای رو که باید چهار روز پیش می نوشتم هنوز ننوشتم و الان هم داره سنگینی می کنه. امشب می نویسم و فردا صبح حتما میفرستم. قانون جذب میگه اگر زندگیت رو دوست داشته باشی چیزای دوست داشتنی بیشتری سمتت میاد. قبلا هم گفتم، چرت میگه! چیزا دست و پا ندارن و عقل و احساسم ندارن که بفهمن تو دوستشون داری و

ادامه مطلب  

روزها  

روزها دیر می گذرند.به صبح که فکر می کنم انگار دارم به پریروز فکر می کنم. پس چرا سالها انقدر زود می گذرند؟!بعضی وقت ها از کاه برای خودم کوه می سازم. نامه ی ساده ای رو که باید چهار روز پیش می نوشتم هنوز ننوشتم و الان هم داره سنگینی می کنه. امشب می نویسم و فردا صبح حتما میفرستم. قانون جذب میگه اگر زندگیت رو دوست داشته باشی چیزای دوست داشتنی بیشتری سمتت میاد. قبلا هم گفتم، چرت میگه! چیزا دست و پا ندارن و عقل و احساسم ندارن که بفهمن تو دوستشون داری و

ادامه مطلب  

روزها  

روزها دیر می گذرند.به صبح که فکر می کنم انگار دارم به پریروز فکر می کنم. پس چرا سالها انقدر زود می گذرند؟!بعضی وقت ها از کاه برای خودم کوه می سازم. نامه ی ساده ای رو که باید چهار روز پیش می نوشتم هنوز ننوشتم و الان هم داره سنگینی می کنه. امشب می نویسم و فردا صبح حتما میفرستم. قانون جذب میگه اگر زندگیت رو دوست داشته باشی چیزای دوست داشتنی بیشتری سمتت میاد. قبلا هم گفتم، چرت میگه! چیزا دست و پا ندارن و عقل و احساسم ندارن که بفهمن تو دوستشون داری و

ادامه مطلب  

همین جوری محض دری وری های روزمره  

تمرین ساعت ۱۱صبح صبح از زور سردرد فقط دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار به زور پاشدم بدون اینکه ارایش کنم فقط یه ضد افتاب و برق لب زدمو دوییدم سر تمرین سرم خیلی خیلی درد میکرد جوری که سر تمرین از فرط حالت تهوع نتونستم بمونم و رفتم بیمارستان تشخیص خاصی ندادن گفتن ممکنه عصبی باشه یه مشت مسکن دادن و راهی خونه شدم کیوان از علی شنیده بود حالم خراب شده جلو خونه بود با نگرانی داشت قدم میزد بعدشم اومد بااالا ناهار درست کرد، خونه رو جمع کرد،ب

ادامه مطلب  

همه چیز عالیست  

تو در کنامی ، اینجا در آغوشمی ، همه چیزخوب استعشقمان پابرجاست ، آنکه هوای ما را دارد تنها خداستلحظه هایمان شیرین است ، زندگی ما همیشه همین استهمه چیز عالیست ،آسمانمان به رنگ آبیستهیچ چیز مانع عشقمان نمیشود ، هر کاری کنند قلبهایمان جدا نمیشودخدا را شکر که تو را دارم ، این تنها امیدیست که در قلبم دارمدوستت دارم ، دوستت دارم

ادامه مطلب  

همه چیز عالیست  

تو در کنامی ، اینجا در آغوشمی ، همه چیزخوب استعشقمان پابرجاست ، آنکه هوای ما را دارد تنها خداستلحظه هایمان شیرین است ، زندگی ما همیشه همین استهمه چیز عالیست ،آسمانمان به رنگ آبیستهیچ چیز مانع عشقمان نمیشود ، هر کاری کنند قلبهایمان جدا نمیشودخدا را شکر که تو را دارم ، این تنها امیدیست که در قلبم دارمدوستت دارم ، دوستت دارم

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

امروز بیست ارپیبهشت ...
وای ک دیروز چقد روز بدی بود ... 
من ک همون جوری حالم گرفته بود ولی ی اتفاقی واسه حامد افتاد ک حال خودمو فراموش کردم ...
مامانم اومد مثلا با ما حرف بزنه و از چرندیات خانوم جلسه ایا بگه ، ورداشت گف دوستام پرسیدن داماد کوچیکت چيکارس ، منم گفتم نمیدونم و هی اینو به طرز بدی تکرار کرد ... من ک واقعا شوک شده بودم و خیلی عصبی و ناراحت ... چون میدونستم هر کسی این حرفو بشنوه خیلی ناراحت میشه حالا چ برسه حامد ک بیان و این حرفو بهش بزنن ،

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دوباره  

با زهرا الان حرفیدم . یک ساعت در مورد شبنم حرفیدم. نگرانی هامو گفتم این که بعد رفتن دیگه شانس دیدن مجددش صفر میشه. این که نتونستم توی این یک سال فراموشش کنم. از کجا معلوم با اون آدمی که میگفت دارم اشنا میشم توی این یک سال بهم نزده باشه؟ میگفت دوباره برو جلو و  تا جایی که دیدی داره عصبانی میشه سعی کن براش استدلال بیاری و نشون بدی دوستش داری. سری قبلی بعد این که گفت با یکی هستم من هیچی نگغتم و عذرخواهی کردم رفتم. یعنی هیچی هیچی! اشتباه بوووود. زهر

ادامه مطلب  

دلتنگ خودم هستم  

داشتم نگاه عکس خودم میکردم که موهام رو شونه هام پریشون شده و دست آرایشگر درد نکنه که خیلی قشنگ کوتاه کرد و سشوار کشید . البته دو ماه پیش کوتاه کردم در حدی که موهام خورد بشه و مدل بگیره . چون دلم نمیخوات موهام کوتاه بشه . چقدر وقتی خودمو نگاه کردم . حس کردم دوس دارم خودمو بغل کنم سفت و بگم دوست دارم . بگم ببخش که گاهی دوست ندارم و ازت عاصی و کلافه میشم و حتی نفرینت میکنم . چقدر خودمو دوس داشتم توی این عکس . چقدر من برای بعضیا کشف نشده موندم و حتی دیده

ادامه مطلب  

دلتنگ خودم هستم  

داشتم نگاه عکس خودم میکردم که موهام رو شونه هام پریشون شده و دست آرایشگر درد نکنه که خیلی قشنگ کوتاه کرد و سشوار کشید . البته دو ماه پیش کوتاه کردم در حدی که موهام خورد بشه و مدل بگیره . چون دلم نمیخوات موهام کوتاه بشه . چقدر وقتی خودمو نگاه کردم . حس کردم دوس دارم خودمو بغل کنم سفت و بگم دوست دارم . بگم ببخش که گاهی دوست ندارم و ازت عاصی و کلافه میشم و حتی نفرینت میکنم . چقدر خودمو دوس داشتم توی این عکس . چقدر من برای بعضیا کشف نشده موندم و حتی دیده

ادامه مطلب  

خشتک پاره  

گفت بدنمُ دوست داشته. دلش می خواسته به من دست بزنه، لمسم کنه. چیزی بود که همیشه دلم می خواست ازش بشنوم. فکر می کردم تنها دلیل فاصله گرفتنش این بوده که بدنمُ دوست نداشته اما گفت که داشته. نگفتم از حرفش خوش حال شدم. ولی گفتم اشتباه نکرده که گفته.
چند روزه آشفته ی این فکرهام. می پرسه مگه چند بار زندگی می کنیم؟ چرا درگیر چارچوب ها بمونیم؟ نمی دونستم چی جوا بدم. گفتم درست میگی اما نمی تونم. نمی دونم چی باید جواب می دادم.
پریشب خواب می دیدم مردی تو کوچه

ادامه مطلب  

فقط تو رو دارم  

وقتی دستات توی دستامه ، یه حس آرامش توی قلبمهوقتی میشنوم صدات، محو میشم توی چشمات ، فدای اون خنده هاتدرکم میکنی که درکت میکنم ، خوب میفهمی چی میخوام ازتعادت ندارم بگم دوستت دارم ، اما خیلی دوستت دارمنمیگم فقط با توام و فقط تو رو میخوام ، اما من واقعا فقط تو رو دارمبه هیچکس جز تو فکر نمیکنم ، چون هیچکس جز تو ارزش فکر کردن ندارهبفهم که میخوامت و دوستت دارم ، نیازی به تکرارش نیست وقتی هر لحظه توی قلبم تکرار میشی

ادامه مطلب  

فقط تو رو دارم  

وقتی دستات توی دستامه ، یه حس آرامش توی قلبمهوقتی میشنوم صدات، محو میشم توی چشمات ، فدای اون خنده هاتدرکم میکنی که درکت میکنم ، خوب میفهمی چی میخوام ازتعادت ندارم بگم دوستت دارم ، اما خیلی دوستت دارمنمیگم فقط با توام و فقط تو رو میخوام ، اما من واقعا فقط تو رو دارمبه هیچکس جز تو فکر نمیکنم ، چون هیچکس جز تو ارزش فکر کردن ندارهبفهم که میخوامت و دوستت دارم ، نیازی به تکرارش نیست وقتی هر لحظه توی قلبم تکرار میشی

ادامه مطلب  

دوستش دارم  

دوستش دارمآهای عالم ها آهای آدمهاآهای همه ی اتم های جهان هستیآهای تار و پود فضا زماناین منم تمام و کمال دوستش دارمکسی جا نماند همه بدانندخوب گوش های کرتان را وا کنیدوگرنه گوشتان را میبرم میگذارم کف دستتاندوستش دارمبا همه ی وجودمبا تک تک نفس ها و سلول هایمبا همه ی روح و جسممحالا بروید و گورتان را گم کنید از دور و برشبگذارید حالا که همدیگر را نداریم همین درد بزرگ بس باشد برایمان با درد های مسخره ی کوچک کوچکتان مسخره تر نکنید مسخره بودنتان را+

ادامه مطلب  

نوسانات  

اگه صدامو می شنوی خواهش می کنم جوابمو بده خدا... جوابمو نمیدی سخته...امروز مولودی مهشیداینا بود رفتم کرج... رفتن اینجور جاها برای من به نوعی بیدار شدن تعارض هامه... دیگه نمیرم این جور جاها...امروز با معرف ای جی صحبت کردم گفت دو چوق! برق از سه فازم پرید... نمیدون به راهنما بگم یا نهاصلا نمیدونم باهاش چيکار کنم انقدر نوسان دارم که حد نداره...

ادامه مطلب  

نوسانات  

اگه صدامو می شنوی خواهش می کنم جوابمو بده خدا... جوابمو نمیدی سخته...امروز مولودی مهشیداینا بود رفتم کرج... رفتن اینجور جاها برای من به نوعی بیدار شدن تعارض هامه... دیگه نمیرم این جور جاها...امروز با معرف ای جی صحبت کردم گفت دو چوق! برق از سه فازم پرید... نمیدون به راهنما بگم یا نهاصلا نمیدونم باهاش چيکار کنم انقدر نوسان دارم که حد نداره...

ادامه مطلب  

19  

شدیدا نیاز به یه هم صحبت دارم،یکی که بدون دغدغه و نگرانی  باهاش از ریز و درشت مشکلاتم  صحبت کنم و اون فقط گوش کنه و گوش کنه یکی از جنس خودمهر وقت که میرم دانشگاه و بر میگردم کلی تحلیل میرمعین ادمای افسرده میشینم یه گوشه و فقط فکر میکنم،،،گاهی که به چند سال اینده فکر میکنم میبنم که چقدر دلتنگ این روزا هستم،به خودم قول میدم که از لحظه لحظش لذت ببرماما نمیشه،نمیتونم،شاید چون ضعیفمناراحتم ازینکه دوستم باربط و بی ربط منو ب  اقای همکلاسی &nb

ادامه مطلب  

19  

شدیدا نیاز به یه هم صحبت دارم،یکی که بدون دغدغه و نگرانی  باهاش از ریز و درشت مشکلاتم  صحبت کنم و اون فقط گوش کنه و گوش کنه یکی از جنس خودمهر وقت که میرم دانشگاه و بر میگردم کلی تحلیل میرمعین ادمای افسرده میشینم یه گوشه و فقط فکر میکنم،،،گاهی که به چند سال اینده فکر میکنم میبنم که چقدر دلتنگ این روزا هستم،به خودم قول میدم که از لحظه لحظش لذت ببرماما نمیشه،نمیتونم،شاید چون ضعیفمناراحتم ازینکه دوستم باربط و بی ربط منو ب  اقای همکلاسی &nb

ادامه مطلب  

خبر،خبر  

بنام خدا سلام به شما..مژده مژده
چند خبر دارم..
۱-بزودی وکتور فرهادی در سایت قرار میگیرد..خودم هم دارم میسازم بنام هکتور..
۲-بازی های من کیفیت بهتری خواهت داشت..
۳-در ضمن..من کانال تلگرامی هم دارم میتوانید عضو شوید با تشکر..
لینک:t.me/rostamnia_amir_hamedموفق باشید.گیم میکر استادیو game maker studio

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1