فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6  

فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6فایل فلش سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6 مشخصات رام: فارسی در کیبورد اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل وایفای بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل USSD کد و کدهای اعتباری کاملا تست شده و بدون مشکل قابلیت رایت با ادین و باکس ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

تصور کن که می‌کوبد کسی بر در، که‌ای؟؟؟  

از کلاس برگشتیم هرچی در زدیم باز نکردن. یعنی کسی خونه نبود. و ما در برف و بوران (بخوانید نم‌نم باران) پشت در ماندیم! چاره‌ای نداشتیم جز اینکه بریم خونه دایی. (خونه بغلی!)
یک ساعت اونجا بودیم که داداش زنگ زد. اون‌هام اومده بودن خونه ما و پشت در مونده بودن. ما هم دعوتشون کردیم به منزل دایی جان.
حدود یه ربع بیست دقیقه بعد، زنگ در رو زدن. خواهر جان بود با بره‌ی ناقلا و وروجک و مادرشوهرش که اومده بودن خونه‌ی ما و طبیعتا پشت در مونده بودن و طبیعتاتر او

ادامه مطلب  

قدر زر، زرگر شناسد...  

آدم گاهی که به کارهای شیطان فکر میکنه انگشت به دهن میمونه...
بی راه نیست که برخی عرفا میگن شیطان سگ دربان حق هست... و ماموریتش اینه که هر بی سروپایی به محضر حق تشرف پیدا نکنه... و در روایات داریم که انسان اگر بخواد به سمت حق بره شیطان از چند (عددش یادم نیست) جهت مانعش میشه...
دیدید توی بازار جنس بدل درست میکنن؟
مثلا برند فلان شرکت بسیار معتبر و عالیه... بعد شیطان صفتان میان بدل اون برند رو به شما میدن و میگن این برند اصل هست...
جالبه اگر خودت اطلاع تخصص

ادامه مطلب  

قدر زر، زرگر شناسد...  

آدم گاهی که به کارهای شیطان فکر میکنه انگشت به دهن میمونه...
بی راه نیست که برخی عرفا میگن شیطان سگ دربان حق هست... و ماموریتش اینه که هر بی سروپایی به محضر حق تشرف پیدا نکنه... و در روایات داریم که انسان اگر بخواد به سمت حق بره شیطان از چند (عددش یادم نیست) جهت مانعش میشه...
دیدید توی بازار جنس بدل درست میکنن؟
مثلا برند فلان شرکت بسیار معتبر و عالیه... بعد شیطان صفتان میان بدل اون برند رو به شما میدن و میگن این برند اصل هست...
جالبه اگر خودت اطلاع تخصص

ادامه مطلب  

قدر زر، زرگر شناسد...  

آدم گاهی که به کارهای شیطان فکر میکنه انگشت به دهن میمونه...
بی راه نیست که برخی عرفا میگن شیطان سگ دربان حق هست... و ماموریتش اینه که هر بی سروپایی به محضر حق تشرف پیدا نکنه... و در روایات داریم که انسان اگر بخواد به سمت حق بره شیطان از چند (عددش یادم نیست) جهت مانعش میشه...
دیدید توی بازار جنس بدل درست میکنن؟
مثلا برند فلان شرکت بسیار معتبر و عالیه... بعد شیطان صفتان میان بدل اون برند رو به شما میدن و میگن این برند اصل هست...
جالبه اگر خودت اطلاع تخصص

ادامه مطلب  

قدر زر، زرگر شناسد...  

آدم گاهی که به کارهای شیطان فکر میکنه انگشت به دهن میمونه...
بی راه نیست که برخی عرفا میگن شیطان سگ دربان حق هست... و ماموریتش اینه که هر بی سروپایی به محضر حق تشرف پیدا نکنه... و در روایات داریم که انسان اگر بخواد به سمت حق بره شیطان از چند (عددش یادم نیست) جهت مانعش میشه...
دیدید توی بازار جنس بدل درست میکنن؟
مثلا برند فلان شرکت بسیار معتبر و عالیه... بعد شیطان صفتان میان بدل اون برند رو به شما میدن و میگن این برند اصل هست...
جالبه اگر خودت اطلاع تخصص

ادامه مطلب  

قدر زر، زرگر شناسد...  

آدم گاهی که به کارهای شیطان فکر میکنه انگشت به دهن میمونه...
بی راه نیست که برخی عرفا میگن شیطان سگ دربان حق هست... و ماموریتش اینه که هر بی سروپایی به محضر حق تشرف پیدا نکنه... و در روایات داریم که انسان اگر بخواد به سمت حق بره شیطان از چند (عددش یادم نیست) جهت مانعش میشه...
دیدید توی بازار جنس بدل درست میکنن؟
مثلا برند فلان شرکت بسیار معتبر و عالیه... بعد شیطان صفتان میان بدل اون برند رو به شما میدن و میگن این برند اصل هست...
جالبه اگر خودت اطلاع تخصص

ادامه مطلب  

منقضی  

وقایع الاتفاقیه دیروز. وقت نشد ثبتشون کنم. + پیرو دو پست قبل:
مامانم همیشه می گه اگه خدا بخواد به چیزی نرسید، آسمون زمین بیاد، زمین بره آسمون بهش نمی رسید ولی اگه قرار باشه برسید همه عالمم دست به دست هم بدن که مانع بشن می رسید. کافیه خدا بخواد بشه تا بشه. می گه تلاشتونو بکنید ولی اصرار نکنید. امروز رفتم مدرسه براي امتحان تجدیدی ها. مدیر به خدمتکار مدرسه گفت کجا بودی اینهمه بهت زنگ زدیم. یه موقعیت خوبو از دست دادی. گفت گوشيم خراب بوده. خودمم هرچی

ادامه مطلب  

منقضی  

وقایع الاتفاقیه دیروز. وقت نشد ثبتشون کنم. + پیرو دو پست قبل:
مامانم همیشه می گه اگه خدا بخواد به چیزی نرسید، آسمون زمین بیاد، زمین بره آسمون بهش نمی رسید ولی اگه قرار باشه برسید همه عالمم دست به دست هم بدن که مانع بشن می رسید. کافیه خدا بخواد بشه تا بشه. می گه تلاشتونو بکنید ولی اصرار نکنید. امروز رفتم مدرسه براي امتحان تجدیدی ها. مدیر به خدمتکار مدرسه گفت کجا بودی اینهمه بهت زنگ زدیم. یه موقعیت خوبو از دست دادی. گفت گوشيم خراب بوده. خودمم هرچی

ادامه مطلب  

آموزش راه اندازی فروشگاه شارژ( با کد مشابه #789 )و کسب درآمد میلیونی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} آموزش راه اندازی فروشگاه شارژ( با کد مشابه #789* )و کسب درآمد میلیونی INFO 10 0 0 .IR سیستم شارژ با فناوری جدید و پيشرفته  USSD ،همان روش استفاده از کدهای مشابه   *789# می باشد. شما پس از راه اندازی فروشگاه شارژ USSD   ،به انتخاب خودتان یا به پيشنهاد ما یک کد اختص

ادامه مطلب  

آموزش راه اندازی فروشگاه شارژ( با کد مشابه #789 )و کسب درآمد میلیونی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} آموزش راه اندازی فروشگاه شارژ( با کد مشابه #789* )و کسب درآمد میلیونی INFO 10 0 0 .IR سیستم شارژ با فناوری جدید و پيشرفته  USSD ،همان روش استفاده از کدهای مشابه   *789# می باشد. شما پس از راه اندازی فروشگاه شارژ USSD   ،به انتخاب خودتان یا به پيشنهاد ما یک کد اختص

ادامه مطلب  

عجبـــاااا  

مامان این پسره امروز باز اومده بود خونه ما ، هر چی بیشتر میگذره میگم مرده شور شیوا رو ببرن ... نمیدونم چرا جزییات زندگی ما رو به این زنِ گفته . خیلی از دستش عصبانی هستم. اومده بود که بگه نگا شما و همون خاله اتون هیچی نیستین ، دامادتون که کارش فلانِ و ... مامانِ منم با صبوری و خیلی آروم جواب شو داد تا بلکه شرش کم بشه ...# مار تو آستینم پرورش میدادم این همه سال! # بعضیا چی پيش خودشون فکر میکنن واقعا!

ادامه مطلب  

موقت  

+ بلاگر ِ مشهدی داریم؟ (سوال دارم)
+ ببخشید که نمیتونم سر بزنم روزهای قبل از سفر مهمون اومده برامون :(( خیییلی سرم شلوغه ولی سعی میکنم حتما قبل از سفر این 103 ستاره رو خاموش کنم :)
+ ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک :) (هر چند از کادو خبری نیست :دی)

ادامه مطلب  

موقت  

+ بلاگر ِ مشهدی داریم؟ (سوال دارم)
+ ببخشید که نمیتونم سر بزنم روزهای قبل از سفر مهمون اومده برامون :(( خیییلی سرم شلوغه ولی سعی میکنم حتما قبل از سفر این 103 ستاره رو خاموش کنم :)
+ ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک :) (هر چند از کادو خبری نیست :دی)

ادامه مطلب  

دیشب  

دیشب مدیر ساختمون زنگ زدرفتم ایفونو برداشتم....اول نشناختمش تاریک بود.بعد گفت کسی در خونه ی شمارو نزده که شما در رو براش باز کنین؟گفتم نه...چطور؟گفت نمیدونم کی درو باز گذاشته...ترسیدم نکنه دزد اومده باشه..به دخترم گفتم بدو برو تو پارکینگ ببین ماشین هست؟رفت و برگشت گفت اره بودخیالم راحت شد ولی گفت مثل اینکه دزد اومده واحد 1خونشون بهم ریخته بودهوایییییی اینقدر ترسیدم از دزده..سریع درو قفل کردم....از چشمی نگاه کردم برق راه پله هم روشن بود...فکر ک

ادامه مطلب  

دیشب  

دیشب مدیر ساختمون زنگ زدرفتم ایفونو برداشتم....اول نشناختمش تاریک بود.بعد گفت کسی در خونه ی شمارو نزده که شما در رو براش باز کنین؟گفتم نه...چطور؟گفت نمیدونم کی درو باز گذاشته...ترسیدم نکنه دزد اومده باشه..به دخترم گفتم بدو برو تو پارکینگ ببین ماشین هست؟رفت و برگشت گفت اره بودخیالم راحت شد ولی گفت مثل اینکه دزد اومده واحد 1خونشون بهم ریخته بودهوایییییی اینقدر ترسیدم از دزده..سریع درو قفل کردم....از چشمی نگاه کردم برق راه پله هم روشن بود...فکر ک

ادامه مطلب  

بری دیگه برنگردی  

نه روز از سال جدید گذشته و حسن آقای روحانی تازه یادش اومده sms بده که مثلاً عید شما مبارک و این جور حرف ها... من هم از همین تریبون (چون تریبون دیگه ای ندارم) به ایشون میگم "عید شما هم مبارک... ایشالله این آخرین sms تبریک عیدتون باشه... با تشکر".

ادامه مطلب  

بری دیگه برنگردی  

نه روز از سال جدید گذشته و حسن آقای روحانی تازه یادش اومده sms بده که مثلاً عید شما مبارک و این جور حرف ها... من هم از همین تریبون (چون تریبون دیگه ای ندارم) به ایشون میگم "عید شما هم مبارک... ایشالله این آخرین sms تبریک عیدتون باشه... با تشکر".

ادامه مطلب  

بری دیگه برنگردی  

نه روز از سال جدید گذشته و حسن آقای روحانی تازه یادش اومده sms بده که مثلاً عید شما مبارک و این جور حرف ها... من هم از همین تریبون (چون تریبون دیگه ای ندارم) به ایشون میگم "عید شما هم مبارک... ایشالله این آخرین sms تبریک عیدتون باشه... با تشکر".

ادامه مطلب  

بری دیگه برنگردی  

نه روز از سال جدید گذشته و حسن آقای روحانی تازه یادش اومده sms بده که مثلاً عید شما مبارک و این جور حرف ها... من هم از همین تریبون (چون تریبون دیگه ای ندارم) به ایشون میگم "عید شما هم مبارک... ایشالله این آخرین sms تبریک عیدتون باشه... با تشکر".

ادامه مطلب  

بری دیگه برنگردی  

نه روز از سال جدید گذشته و حسن آقای روحانی تازه یادش اومده sms بده که مثلاً عید شما مبارک و این جور حرف ها... من هم از همین تریبون (چون تریبون دیگه ای ندارم) به ایشون میگم "عید شما هم مبارک... ایشالله این آخرین sms تبریک عیدتون باشه... با تشکر".

ادامه مطلب  

شیرین کاری پسر ما تو فروشگاه  

صبح رفتیم کهل قدم بزنیم اقا تفریح کنن.. یه دختر کوچولوی فنجی دیده ازش خوشش اومده . افتاده دنبالش میگه م.. نی نی رو بوس کنه!! من موندم چطور این جمله به ذهنش رسیده. مردم از خنده. خوب خانمه انگلیسی بود نفهمید چی میگه والا میکشوندیم پلیس که این به دختر من نظر داره :)))

ادامه مطلب  

شیرین کاری پسر ما تو فروشگاه  

صبح رفتیم کهل قدم بزنیم اقا تفریح کنن.. یه دختر کوچولوی فنجی دیده ازش خوشش اومده . افتاده دنبالش میگه م.. نی نی رو بوس کنه!! من موندم چطور این جمله به ذهنش رسیده. مردم از خنده. خوب خانمه انگلیسی بود نفهمید چی میگه والا میکشوندیم پلیس که این به دختر من نظر داره :)))

ادامه مطلب  

بازی تاج و تخت و ایجاد ساختار  

داشتم آخرین قسمت بازی تاج و تخت که اومده بود رو می دیدم ،  دیدم که مرتبطه  به بحثه !
اونجا که دنریس با اژدها دو تا اشرافی تایرل رو می کشه !
همه زانو می زنن !
به این میگن ایجاد ساختار با قدرت!

در کل این سریال رو توصیه نمی کنم ! 
چون پر از گزاره های الحادی هستش !

ادامه مطلب  

بازی تاج و تخت و ایجاد ساختار  

داشتم آخرین قسمت بازی تاج و تخت که اومده بود رو می دیدم ،  دیدم که مرتبطه  به بحثه !
اونجا که دنریس با اژدها دو تا اشرافی تایرل رو می کشه !
همه زانو می زنن !
به این میگن ایجاد ساختار با قدرت!

در کل این سریال رو توصیه نمی کنم ! 
چون پر از گزاره های الحادی هستش !

ادامه مطلب  

بازی تاج و تخت و ایجاد ساختار  

داشتم آخرین قسمت بازی تاج و تخت که اومده بود رو می دیدم ،  دیدم که مرتبطه  به بحثه !
اونجا که دنریس با اژدها دو تا اشرافی تایرل رو می کشه !
همه زانو می زنن !
به این میگن ایجاد ساختار با قدرت!

در کل این سریال رو توصیه نمی کنم ! 
چون پر از گزاره های الحادی هستش !

ادامه مطلب  

صد و پنجاه و هفتم  

وا بلاگ اسکای هم کسخل شده؟پست قبل فقط جمله ی اولش اومده کللللی راجب جلسه ای که سه شنبه با دکتر داشتم نوشتم :((((دوس داشتم بمونه اهکلی همه جزئیات رو نوشته بودم الان دیگه حوصله ندارم تازه :((((خاک تو سرشولی جلسه ی خوبی بوذ من صحبت کردن با این دکترو دوست دارم.نمیدونم شاید چون مرده باهاش راحت ترم

ادامه مطلب  

صد و پنجاه و هفتم  

وا بلاگ اسکای هم کسخل شده؟پست قبل فقط جمله ی اولش اومده کللللی راجب جلسه ای که سه شنبه با دکتر داشتم نوشتم :((((دوس داشتم بمونه اهکلی همه جزئیات رو نوشته بودم الان دیگه حوصله ندارم تازه :((((خاک تو سرشولی جلسه ی خوبی بوذ من صحبت کردن با این دکترو دوست دارم.نمیدونم شاید چون مرده باهاش راحت ترم

ادامه مطلب  

صد و پنجاه و هفتم  

وا بلاگ اسکای هم کسخل شده؟پست قبل فقط جمله ی اولش اومده کللللی راجب جلسه ای که سه شنبه با دکتر داشتم نوشتم :((((دوس داشتم بمونه اهکلی همه جزئیات رو نوشته بودم الان دیگه حوصله ندارم تازه :((((خاک تو سرشولی جلسه ی خوبی بوذ من صحبت کردن با این دکترو دوست دارم.نمیدونم شاید چون مرده باهاش راحت ترم

ادامه مطلب  

 

سلام.در مورد این‌که لینک می‌دید و نمی‌رم ببینم و اینا.خوب می‌بینید که آمارگیر ندارم که بدونم کی اومده کی رفته کی کجای وبلاگ رو لینک داده.... اگر بم بگید می‌دونم اگه نه که نمی‌دونم.شرمنده دیگه...حالا وبگذر شاید گذاشتم به‌خاطر شما که خسته نشید یه وقتی بخواید بگید و حوصله‌اتون نکشه.گُمپه گلام.دِستون هم درد نکنه.

ادامه مطلب  

 

سلام.در مورد این‌که لینک می‌دید و نمی‌رم ببینم و اینا.خوب می‌بینید که آمارگیر ندارم که بدونم کی اومده کی رفته کی کجای وبلاگ رو لینک داده.... اگر بم بگید می‌دونم اگه نه که نمی‌دونم.شرمنده دیگه...حالا وبگذر شاید گذاشتم به‌خاطر شما که خسته نشید یه وقتی بخواید بگید و حوصله‌اتون نکشه.گُمپه گلام.دِستون هم درد نکنه.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1