ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک باد  

گل باغ یاسین خوش آمدامام العابدین خوش آمداین پسر مرآت حُسن پیغمبر استزبانش ذوالفقار دست حیدر استاین پسر بر حسین، حسین دیگر استنجل حبل المتین خوش آمدولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادروشن دل اهل یقین استعید امام العارفین استاهل حقیقت تبریکتان بادآمد به دنیا امام سجّادولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک بادهستی ما بود ولایشتفسیر جانبخش دعایشدل با دعایش حق را کند یادآمد به دنیا امام سجّادمیلاد سید الساجدین (ع) مبارک باددعای او صفای جان است

ادامه مطلب  

فوت دوست قدیمی  

امروز صبح زنگ زدم گفتن سجاد فوت کرده خیلی ناراحت شدم سجاد بهترین دوست دوران قدیمم بود همسایه بودیم خیلی عزیز بود کل خانواده ما براش ناراحت هستن جوان بود همش 32 سال سن داشت .جریان فوتش هم این بوده چند وقت گوسفنده تو روستا ما شب تو کوه می مانند دیشب بخاطر سرما هوا تو چادر اتش روشن کرده خوابش برده خفه شده نف شب برادرم رفته بالا سرش هرکاری کردن دیگه جواب نداده فوت کرده

ادامه مطلب  

فوت دوست قدیمی  

امروز صبح زنگ زدم گفتن سجاد فوت کرده خیلی ناراحت شدم سجاد بهترین دوست دوران قدیمم بود همسایه بودیم خیلی عزیز بود کل خانواده ما براش ناراحت هستن جوان بود همش 32 سال سن داشت .جریان فوتش هم این بوده چند وقت گوسفنده تو روستا ما شب تو کوه می مانند دیشب بخاطر سرما هوا تو چادر اتش روشن کرده خوابش برده خفه شده نف شب برادرم رفته بالا سرش هرکاری کردن دیگه جواب نداده فوت کرده

ادامه مطلب  

فوت دوست قدیمی  

امروز صبح زنگ زدم گفتن سجاد فوت کرده خیلی ناراحت شدم سجاد بهترین دوست دوران قدیمم بود همسایه بودیم خیلی عزیز بود کل خانواده ما براش ناراحت هستن جوان بود همش 32 سال سن داشت .جریان فوتش هم این بوده چند وقت گوسفنده تو روستا ما شب تو کوه می مانند دیشب بخاطر سرما هوا تو چادر اتش روشن کرده خوابش برده خفه شده نف شب برادرم رفته بالا سرش هرکاری کردن دیگه جواب نداده فوت کرده

ادامه مطلب  

گناهی بس نابخشودنی...  

یعنی خیلی زشته من تولد سجاد رو یادم رفت! بعد کنار خواهراش نشسته بودم که فریده (خواهرش) گفت چند روز پیش تولد سجاد بوده . خیلی یهو بی هوااا گفتم عه دیدی یادم رفت!یادمه 9ام خیلی باهم بودیم بعد گفت من یادم بود ولی میگفتم که فایده نداشت! خداییش هیچی نگفت...خانم از من خنک تر نمیتونست پیدا کنه...بهانه طوری:بخدا خونه شلوغ بود ، من درگیر بودم، فکرم اصلا متمرکز نیست...فاطمه نوشت:خدا منو  ببخشه...تو اینستا و عکسای پروفایلای دوستام نگا میکنم همه تولد شوهر

ادامه مطلب  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)حضرت سجاد(ع) فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به زین العابدین که در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت .به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛حضرت سجاد(ع)،  فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به«سجاد» و «زین العابدین » است. امام سجاد در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت.حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری و تب شدید از آن حادثه جان به سلامت برد ، زیرا

ادامه مطلب  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)حضرت سجاد(ع) فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به زین العابدین که در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت .به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛حضرت سجاد(ع)،  فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به«سجاد» و «زین العابدین » است. امام سجاد در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت.حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری و تب شدید از آن حادثه جان به سلامت برد ، زیرا

ادامه مطلب  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)  

نگاهی به زندگی امام زین العابدین (ع)حضرت سجاد(ع) فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به زین العابدین که در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت .به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛حضرت سجاد(ع)،  فرزند حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و ملقب به«سجاد» و «زین العابدین » است. امام سجاد در سال 38هجری در مدینه ولادت یافت.حضرت سجاد در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری و تب شدید از آن حادثه جان به سلامت برد ، زیرا

ادامه مطلب  

 

اندوه من این است که در عصر حواشییک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشیدریاچه ی قم باشی و بر زخم دل مناز شوری خود بر دلم هربار بپاشییک منبع عالِم خبر آورد که یک عمرتو عامل هرگونه غم و درد و خراشیاز دست تو رنجور شد آبادی عاشقای وای به حال دل معشوقه ی ناشیحاشا که دهاتیست دل نازک و تنهامامروز که دل بست به تو بچه ی کاشیاز منظر من عشق دلیل است به عالَمدر نزد تو هم باز چه کشکی و چه آشیسنگین شده در سینه ی من قلب رئوفماز دست تو ای کارگر سنگ تراشی- سجاد صادقی

ادامه مطلب  

 

اندوه من این است که در عصر حواشییک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشیدریاچه ی قم باشی و بر زخم دل مناز شوری خود بر دلم هربار بپاشییک منبع عالِم خبر آورد که یک عمرتو عامل هرگونه غم و درد و خراشیاز دست تو رنجور شد آبادی عاشقای وای به حال دل معشوقه ی ناشیحاشا که دهاتیست دل نازک و تنهامامروز که دل بست به تو بچه ی کاشیاز منظر من عشق دلیل است به عالَمدر نزد تو هم باز چه کشکی و چه آشیسنگین شده در سینه ی من قلب رئوفماز دست تو ای کارگر سنگ تراشی- سجاد صادقی

ادامه مطلب  

 

اندوه من این است که در عصر حواشییک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشیدریاچه ی قم باشی و بر زخم دل مناز شوری خود بر دلم هربار بپاشییک منبع عالِم خبر آورد که یک عمرتو عامل هرگونه غم و درد و خراشیاز دست تو رنجور شد آبادی عاشقای وای به حال دل معشوقه ی ناشیحاشا که دهاتیست دل نازک و تنهامامروز که دل بست به تو بچه ی کاشیاز منظر من عشق دلیل است به عالَمدر نزد تو هم باز چه کشکی و چه آشیسنگین شده در سینه ی من قلب رئوفماز دست تو ای کارگر سنگ تراشی- سجاد صادقی

ادامه مطلب  

سفر به خیر  

دستی بلند کردم و گفتم: «سفر به خیر!»خوش می‌روی، گذار تو از این گذر به خیرمن چون گَوَن، اسیر غم خویشتن شدمیاد تو، ای نسیم خوش رهگذر! به خیریاد تو، ای که خیسی چشمان من نشدآخر به عزم راسخ تو کارگر، به خیریادت نمی‌رود ز خیالم؛ مگر به مرگذکرت نمی‌رود به زبانم؛ مگر به خیربی‌خوابی ارمغان دل رفته‌ی من استهرگز نمی‌شود شب عاشق، سحر، به خیرتسلیم ناگزیریِ تقدیر خود شدمدستی بلند کردم و گفتم:«سفر به خیر!» - سجاد رشیدی پور

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

 

چیزی از عشق بلاخیز نمی‌دانستم هیچ از این دشمن خونریز نمی‌دانستمدر سرم بود که دوری کنم از آتش عشق چه کنم؟ شیوه ی پرهیز نمی‌دانستمگفتم ای دوست، تو هم گاه به یادم بودی؟ گفت من نام تو را نیز نمی‌دانستمبغض را خنده ی مصنوعی من پنهان کرد گریه را مصلحت‌آمیز نمی‌دانستمعشق اگر پنجره‌ای باز نمی کرد به دوست مرگ را اینهمه ناچیز نمی‌دانستم‌- سجاد سامانی

ادامه مطلب  

 

حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیقزندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیقروحمان آبستن یک قرن تنها بودن استطفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیقدست هایت را خودت "ها" کن اگر یخ کرده انداز لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیقهضم دلتنگی برای موج آسان نیستآب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیقیا شبیه این جماعت باش یا تنها بمانهیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق- سجاد صفری اعظم

ادامه مطلب  

 

حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیقزندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیقروحمان آبستن یک قرن تنها بودن استطفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیقدست هایت را خودت "ها" کن اگر یخ کرده انداز لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیقهضم دلتنگی برای موج آسان نیستآب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیقیا شبیه این جماعت باش یا تنها بمانهیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق- سجاد صفری اعظم

ادامه مطلب  

 

حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیقزندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیقروحمان آبستن یک قرن تنها بودن استطفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیقدست هایت را خودت "ها" کن اگر یخ کرده انداز لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیقهضم دلتنگی برای موج آسان نیستآب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیقیا شبیه این جماعت باش یا تنها بمانهیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق- سجاد صفری اعظم

ادامه مطلب  

 

حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیقزندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیقروحمان آبستن یک قرن تنها بودن استطفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیقدست هایت را خودت "ها" کن اگر یخ کرده انداز لب معشوقه هامان "ها" نمی آید رفیقهضم دلتنگی برای موج آسان نیستآب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیقیا شبیه این جماعت باش یا تنها بمانهیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق- سجاد صفری اعظم

ادامه مطلب  

حدیث روز/ محال است دلبستگان به محبتت را از رحمتت محروم کنی  

امام سجاد علیه السلام در فرازی از مناجات خود فرموده‌اند: پروردگارا! از داوری‏ های عادلانه تو محال است که دلبستگانِ به محبتت را از اسباب رحمتت محروم فرمایی.مشرق-حضرت زین العابدین امام سجّاد علیه‏ السلام در فرازی از نیایش خود فرمودند:سرورا ! تو راهنمای کسی هستی که بی راهنما شده و امید کسی هستی که امیدش ناامید گشته است. پس اگر گناهانم میان دعایم و اجابت تو حایل شده است، کَرَم تو میان من و بخششت حایل نشده است.تو آن را که هدایت کرده‏ ای ، گمرا

ادامه مطلب  

حدیث روز/ محال است دلبستگان به محبتت را از رحمتت محروم کنی  

امام سجاد علیه السلام در فرازی از مناجات خود فرموده‌اند: پروردگارا! از داوری‏ های عادلانه تو محال است که دلبستگانِ به محبتت را از اسباب رحمتت محروم فرمایی.مشرق-حضرت زین العابدین امام سجّاد علیه‏ السلام در فرازی از نیایش خود فرمودند:سرورا ! تو راهنمای کسی هستی که بی راهنما شده و امید کسی هستی که امیدش ناامید گشته است. پس اگر گناهانم میان دعایم و اجابت تو حایل شده است، کَرَم تو میان من و بخششت حایل نشده است.تو آن را که هدایت کرده‏ ای ، گمرا

ادامه مطلب  

حدیث روز/ محال است دلبستگان به محبتت را از رحمتت محروم کنی  

امام سجاد علیه السلام در فرازی از مناجات خود فرموده‌اند: پروردگارا! از داوری‏ های عادلانه تو محال است که دلبستگانِ به محبتت را از اسباب رحمتت محروم فرمایی.مشرق-حضرت زین العابدین امام سجّاد علیه‏ السلام در فرازی از نیایش خود فرمودند:سرورا ! تو راهنمای کسی هستی که بی راهنما شده و امید کسی هستی که امیدش ناامید گشته است. پس اگر گناهانم میان دعایم و اجابت تو حایل شده است، کَرَم تو میان من و بخششت حایل نشده است.تو آن را که هدایت کرده‏ ای ، گمرا

ادامه مطلب  

حدیث روز/ محال است دلبستگان به محبتت را از رحمتت محروم کنی  

امام سجاد علیه السلام در فرازی از مناجات خود فرموده‌اند: پروردگارا! از داوری‏ های عادلانه تو محال است که دلبستگانِ به محبتت را از اسباب رحمتت محروم فرمایی.مشرق-حضرت زین العابدین امام سجّاد علیه‏ السلام در فرازی از نیایش خود فرمودند:سرورا ! تو راهنمای کسی هستی که بی راهنما شده و امید کسی هستی که امیدش ناامید گشته است. پس اگر گناهانم میان دعایم و اجابت تو حایل شده است، کَرَم تو میان من و بخششت حایل نشده است.تو آن را که هدایت کرده‏ ای ، گمرا

ادامه مطلب  

حضرت امام سجاد (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام محمد باقر (علیه السلام) :  

حضرت
امام سجاد  (علیه السلام) خطاب به فرزندش
امام محمد باقر (علیه السلام) :
واستَعِن
عَلَى السَّلامةِ بالسُّکوتِ؛ فَإنَّ لِلقَولِ حالاتٌ تَضُرُّ.
براى
به سلامت ماندن، از سکوت یارى بگیر که سخن‌گفتن را حالت‌هایى است زیان آور.
نزهة
الناظر: ص۱۴۲
http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470

ادامه مطلب  

حضرت امام سجاد (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام محمد باقر (علیه السلام) :  

حضرت
امام سجاد  (علیه السلام) خطاب به فرزندش
امام محمد باقر (علیه السلام) :
واستَعِن
عَلَى السَّلامةِ بالسُّکوتِ؛ فَإنَّ لِلقَولِ حالاتٌ تَضُرُّ.
براى
به سلامت ماندن، از سکوت یارى بگیر که سخن‌گفتن را حالت‌هایى است زیان آور.
نزهة
الناظر: ص۱۴۲
http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470

ادامه مطلب  

حضرت امام سجاد (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام محمد باقر (علیه السلام) :  

حضرت
امام سجاد  (علیه السلام) خطاب به فرزندش
امام محمد باقر (علیه السلام) :
واستَعِن
عَلَى السَّلامةِ بالسُّکوتِ؛ فَإنَّ لِلقَولِ حالاتٌ تَضُرُّ.
براى
به سلامت ماندن، از سکوت یارى بگیر که سخن‌گفتن را حالت‌هایى است زیان آور.
نزهة
الناظر: ص۱۴۲
http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470

ادامه مطلب  

حضرت امام سجاد (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام محمد باقر (علیه السلام) :  

حضرت
امام سجاد  (علیه السلام) خطاب به فرزندش
امام محمد باقر (علیه السلام) :
واستَعِن
عَلَى السَّلامةِ بالسُّکوتِ؛ فَإنَّ لِلقَولِ حالاتٌ تَضُرُّ.
براى
به سلامت ماندن، از سکوت یارى بگیر که سخن‌گفتن را حالت‌هایى است زیان آور.
نزهة
الناظر: ص۱۴۲
http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470

ادامه مطلب  

حضرت امام سجاد (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام محمد باقر (علیه السلام) :  

حضرت
امام سجاد  (علیه السلام) خطاب به فرزندش
امام محمد باقر (علیه السلام) :
واستَعِن
عَلَى السَّلامةِ بالسُّکوتِ؛ فَإنَّ لِلقَولِ حالاتٌ تَضُرُّ.
براى
به سلامت ماندن، از سکوت یارى بگیر که سخن‌گفتن را حالت‌هایى است زیان آور.
نزهة
الناظر: ص۱۴۲
http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470

ادامه مطلب  

شهرهای جزیره ای معروف جهان  

 شهرهای جزیره ای معروف جهان قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید    www.takcarpet.blogfa.com       www.takcarpet.ir  روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینیددر این مطلب، جزایری را به شما معرفی می
کنیم که زمانی بدون سکنه بودند ولی بعداً به حدی شهرنشینی در آن ها رواج
پیدا کرد که مناطق ساخته شده تمام جزیره را در بر گرفت، و شهرهای جزیره ای
را تشکیل داد.
 1. ون

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

داستان هاو حکایت های نماز – بخش دوم  

داخل شدن در نماز​ حضرت مجتبی (علیه السلام) وقتی از وضو فارغ می شد رنگ صورتش تغییر می کرد وقتی سببش را می پرسیدند؟ می فرمود: هرکس که می خواهد بر خدای بزرگ وارد شود باید رنگ صورتش عوض شود.عبادت امام مجتبی (علیه السلام)​ حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) چون به نماز می ایستاد مفصلهای بدنش به حرکت در می آمد و چون بهشت و جهنم را یاد می کرد مانند انسان مار زده مضطرب می گشت، در هیچ حالی او را ندیدند که مگر آنکه خدا را ذکر می کرد. از عبادات او که از فضائل

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام  

دعاى امام سجاد (ع) در صبح و شام
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا
حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِکَابِ
جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ... .
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مصاحبت نیکوى با آن
را به ما روزى کن، و ما را از مفارقت بد آن با ارتکاب اعمال زشت و انجام گناهان
کوچک و بزرگ محفوظ بدار.
 صحیفه سجادیه
موسسه قرآنی فاطمه الزهرا (س)

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >