امروز...  

امروز ، با خودم گفتم بشینم و وبلاگ هایی که باهاشون لینک هستم رو یه نگاه بندازم ببینم کدوماشون هنوز پابرجان تا نگهشون دارم و کدوماشون حذف شدن تا از بین لینک هام حذفشون کنم...یه نگاه انداختم ...عیسی ، اولین وبلاگی که باهاش لینک شده بودم ، کلا فیلتر شده بود...از خیلی وقت قبل فیلتر بود...آدرس وبلاگش شاید تا همیشه توی ذهنم بمونه...چقدر این دو سال سریع گذشت...عیسی اهل خوزستان بود...کاش بازم میشد راهنماییم کنه برای بهتر شدن وبلاگم...عیسی جان ، اگه یه روز به

ادامه مطلب  

امروز...  

امروز ، با خودم گفتم بشینم و وبلاگ هایی که باهاشون لینک هستم رو یه نگاه بندازم ببینم کدوماشون هنوز پابرجان تا نگهشون دارم و کدوماشون حذف شدن تا از بین لینک هام حذفشون کنم...یه نگاه انداختم ...عیسی ، اولین وبلاگی که باهاش لینک شده بودم ، کلا فیلتر شده بود...از خیلی وقت قبل فیلتر بود...آدرس وبلاگش شاید تا همیشه توی ذهنم بمونه...چقدر این دو سال سریع گذشت...عیسی اهل خوزستان بود...کاش بازم میشد راهنماییم کنه برای بهتر شدن وبلاگم...عیسی جان ، اگه یه روز به

ادامه مطلب  

امروز...  

امروز ، با خودم گفتم بشینم و وبلاگ هایی که باهاشون لینک هستم رو یه نگاه بندازم ببینم کدوماشون هنوز پابرجان تا نگهشون دارم و کدوماشون حذف شدن تا از بین لینک هام حذفشون کنم...یه نگاه انداختم ...عیسی ، اولین وبلاگی که باهاش لینک شده بودم ، کلا فیلتر شده بود...از خیلی وقت قبل فیلتر بود...آدرس وبلاگش شاید تا همیشه توی ذهنم بمونه...چقدر این دو سال سریع گذشت...عیسی اهل خوزستان بود...کاش بازم میشد راهنماییم کنه برای بهتر شدن وبلاگم...عیسی جان ، اگه یه روز به

ادامه مطلب  

امروز...  

امروز ، با خودم گفتم بشینم و وبلاگ هایی که باهاشون لینک هستم رو یه نگاه بندازم ببینم کدوماشون هنوز پابرجان تا نگهشون دارم و کدوماشون حذف شدن تا از بین لینک هام حذفشون کنم...یه نگاه انداختم ...عیسی ، اولین وبلاگی که باهاش لینک شده بودم ، کلا فیلتر شده بود...از خیلی وقت قبل فیلتر بود...آدرس وبلاگش شاید تا همیشه توی ذهنم بمونه...چقدر این دو سال سریع گذشت...عیسی اهل خوزستان بود...کاش بازم میشد راهنماییم کنه برای بهتر شدن وبلاگم...عیسی جان ، اگه یه روز به

ادامه مطلب  

امروز...  

امروز ، با خودم گفتم بشینم و وبلاگ هایی که باهاشون لینک هستم رو یه نگاه بندازم ببینم کدوماشون هنوز پابرجان تا نگهشون دارم و کدوماشون حذف شدن تا از بین لینک هام حذفشون کنم...یه نگاه انداختم ...عیسی ، اولین وبلاگی که باهاش لینک شده بودم ، کلا فیلتر شده بود...از خیلی وقت قبل فیلتر بود...آدرس وبلاگش شاید تا همیشه توی ذهنم بمونه...چقدر این دو سال سریع گذشت...عیسی اهل خوزستان بود...کاش بازم میشد راهنماییم کنه برای بهتر شدن وبلاگم...عیسی جان ، اگه یه روز به

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1